1. INFORMACJE OGÓLNE

     * Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: newcontract.pl
     * Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Tomasz Urbański ul. Zdrojowa 13/8; 56-530 Lądek Zdrój
     * Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
contact@newcontract.pl
     * Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu
do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
     * Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

     * Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
     * Obsługa zapytań przez formularz
     * Prezentacja oferty lub informacji

    * Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i
ich zachowaniu w następujący sposób:

     * Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
     * Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

     * Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
     * Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
     * Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do
przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne
aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING

     * Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera
operatora: kei.pl

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

    * W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

     * firma hostingowa na zasadzie powierzenia

     * Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej,
niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności
określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W
odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane
dłużej niż przez 3 lata.

    * Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

     * dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
     * ich sprostowania,
     * usunięcia,
     * ograniczenia przetwarzania,
     * oraz przenoszenia danych.

     * Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie
przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych
osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
     * Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     * Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
obsługi Serwisu.
     * W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
przez Administratora marketingu bezpośredniego.
     * Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy
ich poza teren Unii Europejskiej.

5. INFORMACJE W FORMULARZACH

     * Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w
tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
     * Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
     * Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację
ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail
użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail
użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej
formularz.
     * Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi
zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do
czego on służy.

6. LOGI ADMINISTRATORA

     * Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

     * Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez
Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie
przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o
preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

     * Serwis korzysta z plików cookies.
     * Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
     * Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.

    * Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

     * utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;
     * realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki
marketingowe”;

     * W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
     * Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
     * Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
     * Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google
(Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ
ZGODĘ?

     * Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a
w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

    * W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
instrukcjami:

     * Edge [1]
     * Internet Explorer [2]
     * Chrome [3]
     * Safari [4]
     * Firefox [5]
     * Opera [6]

Urządzenia mobilne:

     * Android [3]
     * Safari (iOS) [7]
     * Windows Phone [8]